+359888221507

or you can find us by email: green@nrgbg.com

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Запитване за оферта във връзка с изпълнение на проектно предложение „Разработване на
продуктова еко-иновация от Ен Ар Джи Тех ЕООД- по договор BG16RFOP002-
1.005-0246-C01/20.07.2018 с Министерството на икономиката със средства по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Приоритетна
ос „Технологично развитие и иновации”, Процедура „Разработване на продуктови и
производствени иновации”

sabirane oferti interface i software p1

sabirane oferti interface i software p2