+359888221507

or you can find us by email: green@nrgbg.com

Публична покана.

Публична покана.

Post Image
Read More

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Post Image

Запитване за оферта във връзка с изпълнение на проектно предложение „Разработване на продуктова еко-иновация от Ен Ар Джи Тех ЕООД- по договор BG16RFOP002- 1.005-0246-C01/20.07.2018 с Министерството на икономиката със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Приоритетна ос „Технологично развитие и иновации”, Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”

Read More

Публична покана

Post Image

Публична покана :

Read More

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката

Post Image

На 20.07.2018 г. Ен Ар Джи Тех ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-246-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката.

Read More